CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Předregistrace - souhrn


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/web/virtuals/24964/virtual/www/sablony/predregistrace-souhrn.php on line 50
Městská knihovna Ostrov, p. o., IČ 70926620, Zámecký park 224, 363 01 Ostrov (dále jen MK Ostrov) a čtenář
Příjmení:
Jméno:
Titul před jménem:
Titul za jménem:
Datum narození:
01. 01. 1970
Rodné číslo:
Adresa trvalého bydliště
Ulice a číslo popisné:
PSČ:
Město:

spolu uzavřeli tuto smlouvu o poskytování služeb:

I.

a) MK Ostrov se zavazuje čtenáři poskytovat knihovnické a informační služby, jejichž podmínky jsou stanoveny v Knihovním řádu.

b) Čtenář prohlašuje, že se seznámil s Knihovním řádem, zejména s pravidly pro náhrady škod a smluvními pokutami za porušení povinností a zavazuje se dodržovat povinnosti, které mu ukládá Knihovní řád.

II.

a) MK Ostrov umožní čtenáři přístup k aktuálnímu Knihovnímu řádu. Knihovní řád je k nahlédnutí v prostorách MK Ostrov a na internetové stránce www.mkostrov.cz.

b) Čtenář obdrží Knihovní řád kdykoliv na vyžádání zdarma.

c) MK Ostrov oznámí čtenáři změny Knihovního řádu s dostatečným předstihem před jejich účinností takto:
   a. v MK Ostrov snadno viditelnými upozorněními na změnu,
   b. na internetové stránce MK Ostrov,
   c. jiným vhodným upozorněním.

III.

Čtenář souhlasí, aby jej MK Ostrov v případě potřeby kontaktovala také těmito způsoby:

E-mail:
Telefon:

IV.

Čtenář žádá, aby mu chodila oznámení o službách (formou sms nebo e-mailu):

Čtenář nesouhlasí se zasíláním e-mailů s informacemi o provozu knihovny a připravovaných akcích.
Čtenář nesouhlasí se zasíláním SMS či e-mailů s informacemi o blížícím se konci výpůjční doby zapůjčených dokumentů.
Čtenář nesouhlasí se zasíláním SMS či e-mailů s informacemi o vzniklé upomínce.
Čtenář nesouhlasí se zasíláním SMS či e-mailů s informacemi o připraveném dokumentu k vyzvednutí.
Čtenář nepotvrzuje, že se seznámil s aktuálním knihovním řádem. Pokud registraci do knihovny odešlete, bude žádost skartována bez zpracování.
Čtenář nesouhlasí se zpracováním osobních údajů. Pkud registraci přesto odešlete, nedojde k jejímu zpracování a bude smazána.

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.