CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Knihovní řád

Knihovní řád - aktualizace k 30. 11. 2018

V souladu se zřizovací listinou knihovny Městská knihovna Ostrov, p. o. v Ostrově, schválenou zastupitelstvem města ze dne 1. 7. 2001 ve znění dodatků, Dodatku č. 1 ze dne 16. 11 2001, Dodatku č. 1 ze dne 3. 6. 2003, Dodatku č. 2 ze dne 1. 7. 2005, Dodatku č. 1 ze dne 18. 9. 2009, Dodatku č. 1 ze dne 1. 9. 2011, Dodatku č. 2 ze dne 24. 11. 2011 Dodatku č. 1 ze dne 15. 6. 2016 a podle § 4, odst. 7 zákona č. 257/2001 Sb., (knihovní zákon), vydávám tento knihovní řád (dále jen KŘ):

I. Základní ustanovení

ČL. 1 - Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona. KŘ upravuje vzájemné vztahy mezi MK Ostrov a jejími čtenáři a uživateli.

Čl. 2 - Veřejné a informační služby

Knihovna poskytuje svým čtenářům výpůjční, informační a bibliografické služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Jsou to zejména:

 • výpůjční služby,
 • meziknihovní výpůjční služby,
 • informační služby,
 • informace o fondech knihovny a využívání knihovny,
 • informace z oblasti veřejné správy,
 • ústní informace bibliografického a faktografického charakteru,
 • přístup na internet přes WiFi.

Služby uvedené v odstavci 1 tohoto Knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna poskytuje za úhradu tyto služby:

 • administrativní úkony spojené s registrací uživatelů,
 • administrativní úkony spojené s komunikací s uživateli,
 • rešeršní služby,
 • reprografické služby,
 • termovazbu,
 • balení knih,
 • půjčování notebooků,
 • administrativní úkony spojené s pevným připojením k internetu,
 • pronájem výstavního sálu,
 • pronájem učebny.

Veškeré finanční částky (manipulační poplatky, sankční poplatky apod.) jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Čl. 1 - Registrace uživatele

Registrovaným uživatelem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním průkazu uživatele (čtenáře) na základě vyplněné přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele (příloha č. 3).

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (datum narození).

Děti do 15 let se stávají čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástupce.

Osobní údaje uživatelů bude knihovna zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ (příloha č. 1). Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje čtenářů na základě zákona č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou podle Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny, které je přílohou č. 1 KŘ a slouží zároveň jako závazná směrnice.

Čl. 2 -  Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochraně majetku. Jsou povinni zachovávat v prostorách knihovny klid a pořádek, do prostor knihovny vstupovat  ve vhodném a čistém oděvu.

Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva využívat služeb knihovny. Tím však není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Čtenářský průkaz je nepřenosný, tzn. je platný pouze pro čtenáře, který podepisuje přihlášku. Neplatí pro rodinné příslušníky, ani jiné osoby. Jeho ztrátu je čtenář povinen ihned nahlásit knihovně, stejně tak i změnu bydliště.

Uživatel nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám, ručí za něj po celou dobu výpůjčky, kterou se rozumí záznam o výpůjčce. Při vracení dokumentu obdrží čtenář na vyžádání potvrzení o stavu svého čtenářského konta.

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi nebo ředitelce MK Ostrov.

Čl. 3 - Pokyny pro využívání výpočetní techniky

Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.

Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.

Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky. Ve vlastním zájmu před použitím přenosného média, předloží toto obsluze knihovny ke kontrole antivirovým programem.

Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry.

Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění a ostatní předpisy.

 III. Výpůjční řád

Čl. 1  - Zpřístupňované knihovní dokumenty

Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo  z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb.

Meziknihovní výpůjční službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb. a metodických pokynů NK ČR.

Čl. 2 - Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 6 odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

 • kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození (prezenční a regionální fond),
 • které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny (např. poslední čísla periodik),
 • jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.),
 • které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny.

ČL. 3 - Postupy při půjčování a vracení dokumentu

Půjčování:

Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.

Knihovna zpřístupňuje a půjčuje dokumenty ze svých fondů po předložení platného čtenářského průkazu.

Jednorázové výpůjčky může využít čtenář, který nemá zájem stát se trvalým uživatelem služeb knihovny. Účtuje se poplatek 50,-Kč za jednorázové půjčení maximálního počtu 3 ks dokumentů. I zde knihovna vyžaduje registraci (jednorázovou) po předložení OP.                                  

V některých případech může knihovna při půjčování vyžadovat finanční zálohu. Při půjčování knih, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 500,-Kč nebo má kniha pro knihovnu archivní hodnotu, může knihovna požadovat zálohu na půjčovaný dokument nebo podpis čtenáře na stvrzenku o vypůjčení této knihy.

Pokud žádaný dokument není právě k dispozici, může čtenář požadovat jeho rezervaci (za poplatek 10,- Kč za rezervaci jednoho dokumentu). Pokud je na jeden dokument více rezervací, jejich pořadí je stanoveno podle data podání rezervace. Jestliže si čtenář nevyzvedne požadovaný dokument do 14 dnů od zaslání oznámení o přítomnosti rezervovaného titulu v knihovně, je tento dokument postoupen dalšímu zájemci. Povinnost čtenáře zaplatit poplatek i za nevyzvednutou rezervaci však zůstává.

Jestliže požadovaný dokument knihovna nemá ve svém fondu, může čtenář požadovat jeho objednání prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Tato služba je poskytována za úhradu 60,-Kč za dokument. Čtenář musí také uhradit náklady, které si některé knihovny účtují.

Výpůjční lhůta všech dokumentů je 1 měsíc, s výjimkou AV medií, společenských her a periodik. Vyjmenované dokumenty se půjčují pouze na  2 týdny. Pokud čtenář nevrátí dokumenty ve stanoveném termínu, zaplatí sankční poplatky ve stanovené výši (viz příloha č. 2 KŘ). Není-li vypůjčený dokument rezervován jiným čtenářem, může si uživatel požádat o jeho prodloužení (i dvakrát po sobě - lze provést osobně, telefonicky, e-mailem, písemně nebo online ve čtenářském kontu uživatele). Nereaguje-li čtenář na upomínky, bude vrácení dokumentů vymáháno právní cestou.

Po převzetí výpůjčky si každý uživatel ve vlastním zájmu prohlédne půjčované dokumenty a zjištěné závady ihned nahlásí pracovníkům knihovny. V případě, že je nenahlásí, zodpovídá za všechny závady zjištěné na dokumentu při vracení dokumentu.

Vracení:

Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu.

Čtenář je povinen knihovně nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. Knihovna může požadovat fyzickou náhradu dokumentu, jeho kopii nebo finanční odškodnění + poplatek 20,- Kč za zpracování dokumentu pro půjčování.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

Jestliže uživatel nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, účtuje knihovna uživateli poplatek z prodlení (viz příloha  č. 2 KŘ).

Jestliže uživatel ani po upozornění/upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou je čtenář povinen uhradit knihovně náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.

Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

IV. Reprografické a jiné služby

Reprografické služby

Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické nebo pornografické literatury).

Ceny za tyto služby jsou uvedeny v platném ceníku (viz příloha č. 2 KŘ).

V. Postihy nedodržení ustanovení Knihovního řádu

Čl. 1 - Ztráty a náhrady

Uživatel je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.

O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu, obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě, nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totéž dílo v jiném vydání, jiné dílo nebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.

Uživatel je povinen hradit i všechny náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.

Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

Čl. 2 - Poplatky za přestupky proti knihovnímu řádu

Poplatek z prodlení:

Povinnost zaplatit poplatek z prodlení nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty. Připadá-li poslední den stanovené výpůjční lhůty na den, kdy je knihovna zavřená, posunuje se na nejbližší další výpůjční den.

Vymáhání nevrácených výpůjček:

Nezávisle na vymáhání poplatků z prodlení vymáhá knihovna upomínkami vrácení dokumentů. Písemně jsou zasílány pouze 3. a vyšší upomínky. Po čtyřech bezvýsledných upomínkách následuje vymáhání právní cestou.

Ztráta průkazu uživatele:

Za manipulaci a vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti se účtuje manipulační poplatek.

Čl. 3 - náhrada všeobecných škod

Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností podle občanského zákoníku, § 2951, odst. 1.

Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

VI. Závěrečná ustanovení

Knihovna je prostředníkem při získávání informací a neodpovídá za jejich pravdivost.

Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorská práva (viz autorský zákon č. 121/2000 Sb.)

Výjimky z KŘ povoluje v závažných případech ředitelka knihovny.

Čtenáři mohou podávat připomínky a stížnosti k činnosti knihovny písemně nebo ústně ředitelce knihovny nebo prostřednictvím e-mailu či datové schránky.

Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy č. 1, 2, 3A a 3B.

Ruší se Knihovní řád ze dne 1. 1. 2002, včetně změn schválených RM usnesením číslo 14/04 od 1. 1. 2004 

KŘ nabývá platnosti dnem 1. 12. 2018

 

V Ostrově dne: 30. 11. 2018                                                             

 

VI. Přílohy knihovního řádu        

 • č. 1 - Ochrana osobních údajů čtenářů knihovny dle GDPR
 • č. 2 - Ceník platný od 30. 11. 2018
 • č. 3A - Přihláška čtenáře staršího 15 let
 • č. 3B – Přihláška čtenáře mladšího 15 let

Knihovní řád ke stažení

 

Poslední aktualizace stránky: 17. 03. 2020 11:03

Tisková verze stránky

PDF verze stránky

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

Zdroje

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.