CZE | ENG | DEU

Zámecký park 224, 363 01 Ostrov

Městská knihovna Ostrov - Logo

Knihovní řád

I. Všeobecná ustanovení

KŘ upravuje vzájemné vztahy mezi MK Ostrov a jejími čtenáři a uživateli

Knihovna poskytuje svým čtenářům výpůjční, informační a bibliografické služby. Je veřejnou knihovnou s univerzálním fondem, která shromažďuje a půjčuje knihy, časopisy, noviny, hudebniny, zvukové a elektronické dokumenty a další informační prameny. Zpracovává, uchovává a poskytuje informace a zajišťuje přístup k dalším informačním systémům a databázím. Organizuje kulturní a vzdělávací programy pro veřejnost.

Základní služby jsou poskytovány za jednorázový roční poplatek (platí 12 měsíců ode dne zaplacení), speciální služby jsou hrazeny zvlášť. Jejich seznam včetně výše poplatků je uveden v ceníku.

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

Registrace čtenáře (uživatele)

Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vyplněním přihlášky ověřené knihovníkem podle osobních dokladů, na základě které mu bude vydán čtenářský průkaz. Podpisem přihlášky čtenář potvrzuje, že je obeznámen s KŘ a bude jej dodržovat a zároveň podle zákona č.101/2000 o ochraně osobních údajů uděluje knihovně souhlas s evidováním a využíváním osobních údajů pro potřeby uvedené v odstavci 4. Každou změnu těchto údajů je čtenář povinen nahlásit knihovníkovi.

Knihovna vyžaduje k registraci následující osobní údaje: jméno, příjmení, bydliště a rodné číslo (datum narození). K ověření totožnosti předkládá čtenář občanský průkaz.

Děti do 15 let se stávají čtenáři na základě písemného souhlasu zákonného zástupce, vyplněním přihlášky a uhrazením registračního poplatku.

Knihovna je zaregistrována u Úřadu pro ochranu osobních údajů, Havelkova 22, 130 00 Praha 3, jako správce, který má oprávnění shromažďovat osobní údaje čtenářů na základě zákona č. 101/2000 Sb, O ochraně osobních údajů. Údaje na přihlášce slouží knihovně k identifikaci osoby při správě svěřeného majetku, při vzájemné komunikaci mezi knihovnou a čtenářem a pro potřeby statistiky. Ochrana osobních údajů před zneužitím je zajištěna odpovědnými pracovníky a garantována knihovnou podle Poučení o ochraně osobních údajů uživatelů knihovny, které je přílohou č.2 KŘ a slouží zároveň jako závazná směrnice.

III. Základní povinnosti a práva čtenářů knihovny

Čtenáři jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochraně majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek, do prostor knihovny vstupovat ve vhodném a čistém oděvu.

Jestliže čtenář nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

Každý čtenář je povinen ve svém vlastním zájmu nahlásit knihovně jakékoliv změny souvisící s jeho osobou a mající vliv na jeho evidenci (např. změnu bydliště, kontaktu, změnu zaměstnání apod.)

Připomínky, podněty a návrhy k práci knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

IV. Výpůjční služby

Knihovna zpřístupňuje a půjčuje dokumenty ze svých fondů po předložení platného čtenářského průkazu.

Čtenářský průkaz je nepřenosný tzn. je platný pouze pro čtenáře, který podepisuje přihlášku. Neplatí pro rodinné příslušníky, ani jiné osoby. Jeho ztrátu je čtenář povinen ihned nahlásit knihovně, stejně tak i změnu bydliště. Knihovna umožňuje zvýhodněné registrační poplatky pro rodinné příslušníky – viz ceník.

Jednorázové registrace (resp. využití služby) může využít čtenář, který nemá zájem stát se trvalým uživatelem služeb knihovny. Účtuje se poplatek 50,-Kč za krátkodobou registraci – maximálně 1 měsíc. Tato registrace zanikne automaticky po uplynutí stanovené doby. Po dobu jejího trvání opravňuje čtenáře k využívání všech služeb knihovny při dodržení všech ostatních bodů Knihovního řádu. Opakování jednorázové registrace ihned po jejím ukončení je nepřípustné.

V některých případech může knihovna při půjčování vyžadovat finanční zálohu. Při půjčování knih, jejichž pořizovací hodnota je vyšší než 500,-Kč nebo má kniha pro knihovnu archivní hodnotu, může knihovna požadovat zálohu na půjčovaný dokument nebo podpis čtenáře na stvrzenku o vypůjčení této knihy.

Pokud žádaný dokument není právě k dispozici, může čtenář požadovat jeho rezervaci (za poplatek 10,- Kč za rezervaci jednoho dokumentu). Pokud je na jeden dokument více rezervací, jejich pořadí je stanoveno podle data podání rezervace. Jestliže si čtenář nevyzvedne požadovaný dokument do 14 dnů od zaslání oznámení o přítomnosti rezervovaného titulu v knihovně je tento dokument postoupen dalšímu zájemci. Povinnost čtenáře zaplatit poplatek i za nevyzvednutou rezervaci však zůstává.

Jestliže požadovaný dokument knihovna nemá ve svém fondu, může čtenář požadovat jeho objednání prostřednictvím Meziknihovní výpůjční služby. Tato služba je poskytována za úhradu 50,- Kč za dokument (čtenář musí také uhradit skutečné náklady, které si některé knihovny účtují).

Výpůjční lhůta je 1 měsíc, u periodik a některých knih, které lze půjčit domů, ve studovně 1 týden. Pokud čtenář nevrátí dokumenty ve stanoveném termínu, zaplatí sankční poplatky ve stanovené výši viz. ceník. Není-li vypůjčený dokument rezervován jiným čtenářem, může si čtenář požádat o jeho prodloužení (i dvakrát po sobě -  lze i telefonicky, e-mailem nebo písemně). Nereaguje-li čtenář na upomínky bude vrácení dokumentů vymáháno právní cestou.

Po převzetí výpůjčky si každý uživatel ve vlastním zájmu prohlédne půjčované dokumenty a zjištěné závady ihned nahlásí pracovníkům knihovny. V případě, že je nenahlásí, zodpovídá za všechny závady zjištěné na dokumentu při vracení dokumentu.

Čtenář je povinen knihovně nahlásit ztrátu nebo poškození dokumentu. Knihovna může požadovat fyzickou náhradu dokumentu, jeho kopii nebo finanční odškodnění + poplatek 20,- Kč za zpracování dokumentu pro půjčování.

Čtenář, který trpí infekční chorobou nebo se v jeho okolí vyskytla, je povinen tuto skutečnost knihovně nahlásit. Po dobu trvání choroby se těmto čtenářům služby neposkytují.

V. Elektronické služby

Knihovna nabízí čtenářům možnost využití počítačů pro tyto účely:

vyhledávání v interních databázích a zpřístupňování CD ROM

využívání webových stránek internetu, elektronické pošty a dostupných databází

možnost vlastní práce s nainstalovaným softwarem MS OFFICE

WiFi připojení

Příloha č.3 KŘ Provozní řád pro práci s PC a Internetem stanovuje pravidla používání počítačů v knihovně.

V. Ostatní služby

Knihovna poskytuje svým čtenářům ústní, písemné, telefonické a elektronické informace, které lze získat využitím jejích fondů a ostatních knihovně dostupných informačních zdrojů.

Knihovna organizuje různé akce a pořady nejrůznějšího zaměření.

Knihovna zajišťuje i další speciální služby – kopírování dokumentů, skenování, termovazbu a balení knih.

VI. Závěrečná ustanovení

Knihovna je prostředníkem při získávání informací a neodpovídá za jejich pravdivost.

Získané informace a data slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a jeho studijním účelům. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat zejména ke komerčním účelům. Uživatel je povinen respektovat autorská práva ( viz.autorský zákon č.121/2000 Sb.)

Čtenáři mohou podávat připomínky a stížnosti k činnosti knihovny písemně nebo ústně ředitelce knihovny nebo prostřednictvím e-mailu.

Výjimky z ustanovení KŘ povoluje v závažných případech ředitelka knihovny

KŘ nabývá platnosti dnem 1.1. 2002. Změny schváleny RM usnesením číslo 14/04 od 1.1.2004

V Ostrově dne 1.1. 2004

 

 

 

Poslední aktualizace stránky: 22. 08. 2017 15:00

Tisková verze stránky

O knihovně

Zřizovatelem Městské knihovny Ostrov je město Ostrov. Knihovna je v provozu již od roku 1945 a ročně ji navštíví téměř 50 000 lidí. Kromě klasických a elektronických výpůjček knih funguje knihovna i jako komunitní a vzdělávací centrum.
Těšíme se i na vaši návštěvu!

Buďme v kontaktu

O webu

Webové stránky jsou publikovány pod licencí Creative Commons 4.0. BY-NC-SA.